เครื่องมือทดสอบชื่อสำหรับ Sukson Chat

รายละเอียดโค้ดสีที่สามารถใช้งานได้

รูปแบบโค้ดสีตัวอักษร
 • ^C0, : ตัวอย่าง ^C0,ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร ผลลัพธ์ : ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร
 • ^C1, : ตัวอย่าง ^C1,ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร ผลลัพธ์ : ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร
 • ^C2, : ตัวอย่าง ^C2,ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร ผลลัพธ์ : ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร
 • ^C3, : ตัวอย่าง ^C3,ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร ผลลัพธ์ : ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร
 • ^C4, : ตัวอย่าง ^C4,ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร ผลลัพธ์ : ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร
 • ^C5, : ตัวอย่าง ^C5,ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร ผลลัพธ์ : ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร
 • ^C6, : ตัวอย่าง ^C6,ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร ผลลัพธ์ : ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร
 • ^C7, : ตัวอย่าง ^C7,ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร ผลลัพธ์ : ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร
 • ^C8, : ตัวอย่าง ^C8,ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร ผลลัพธ์ : ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร
 • ^C9, : ตัวอย่าง ^C9,ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร ผลลัพธ์ : ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร
 • ^C10, : ตัวอย่าง ^C10,ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร ผลลัพธ์ : ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร
 • ^C11, : ตัวอย่าง ^C11,ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร ผลลัพธ์ : ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร
 • ^C12, : ตัวอย่าง ^C12,ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร ผลลัพธ์ : ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร
 • ^C13, : ตัวอย่าง ^C13,ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร ผลลัพธ์ : ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร
 • ^C14, : ตัวอย่าง ^C14,ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร ผลลัพธ์ : ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร
 • ^C15, : ตัวอย่าง ^C15,ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร ผลลัพธ์ : ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร
 • ^C16, : ตัวอย่าง ^C16,ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร ผลลัพธ์ : ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร
 • ^C17, : ตัวอย่าง ^C17,ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร ผลลัพธ์ : ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร
 • ^C18, : ตัวอย่าง ^C18,ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร ผลลัพธ์ : ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร
 • ^C19, : ตัวอย่าง ^C19,ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร ผลลัพธ์ : ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร
 • ^C20, : ตัวอย่าง ^C20,ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร ผลลัพธ์ : ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร
 • ^C21, : ตัวอย่าง ^C21,ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร ผลลัพธ์ : ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร
 • ^C22, : ตัวอย่าง ^C22,ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร ผลลัพธ์ : ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร
 • ^C23, : ตัวอย่าง ^C23,ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร ผลลัพธ์ : ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร

 

รูปแบบโค้ดสีตัวอักษร + Text Shadow
 • ^Cx,Sx, : ตัวอย่าง ^C17,S12,ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร ผลลัพธ์ : ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร

 

รูปแบบโค้ดสีตัวอักษร + Background
 • ^Cx,Bx : ตัวอย่าง ^C11,B4,ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร ผลลัพธ์ : ตัวอย่างสีข้อความตัวอักษร